Occhiuto

Occhiuto: στην Καλαβρία δεν υπάρχει έλλειψη παραλιών, δεν θα εφαρμόσουμε την ευρωπαϊκή οδηγία

Η Καλαβρία αγκαλιάζεται από τη θάλασσα στα ανατολικά, δυτικά και νότια και έχει σχεδόν 800 χιλιόμετρα ακτογραμμής. Το περιφερειακό μας σχέδιο, που ρυθμίζεται από περιφερειακό νόμο του 2005, προβλέπει ότι το 70% των παραλιών μπορεί να παραχωρηθεί για τουριστικούς-ψυχαγωγικούς σκοπούς, σε σύγκριση με το 30% που πρέπει να παραμείνει υποχρεωτικά ελεύθερο. Τα στοιχεία που επικαιροποιήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2023 δείχνουν ότι μόνο το 13% των παραλιών της Καλαβρίας παραχωρούνται – μερικές φορές ακόμη και παραχωρούνται αλλά δεν είναι ενεργές – από δήμους: τουλάχιστον το 87% των παραλιών μας είναι επί του παρόντος ελεύθερες.

In Calabria si inaugura la prima COT, un nuovo modello di assistenza sanitaria

Un nuovo modo di concepire l’assistenza sanitaria e socio-sanitaria, migliorando la presa in carica dei pazienti. È stata inaugurata questa mattina la COT, la Centrale operativa territoriale di Crotone di via delle Nazioni Unite, uno strumento organizzativo innovativo volto a potenziare e velocizzare l’accessibilità ai servizi sanitari nel territorio di Crotone e a realizzare un modello assistenziale più attento alle esigenze dei cittadini.

Ο Occhiuto ένας από τους πιο «αποδεκτούς» κυβερνήτες στην Ιταλία: είναι πέμπτος

Ο κυβερνήτης του Βένετο, Luca Zaia (Lega), με το 70% των ψήφων, είναι ο πιο δημοφιλής πρόεδρος της περιοχής. Αυτό προκύπτει από μια έρευνα της SWG, που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 11.589 ενηλίκων που διαμένουν στην Ιταλία κατά την περίοδο 21 Φεβρουαρίου-26 Απριλίου.

Occhiuto tra i governatori più “graditi” in Italia: è quinto. Al primo posto Zaia

E’ il governatore del Veneto Luca Zaia (Lega), con il 70 per cento dei consensi, il presidente di Regione più gradito. E’ quanto emerge da una rilevazione Swg, effettuata su un campione di 11.589 maggiorenni residenti in Italia nel periodo 21 febbraio-26 aprile.

Η Ryanair στοχεύει να διπλασιάσει την παρουσία της στο αεροδρόμιο του Ρηγίου Καλαβρίας

Η Ryanair σκοπεύει να διπλασιάσει την παρουσία της στο αεροδρόμιο του Ρηγίου Καλαβρίας, αυξάνοντας τον αριθμό των αεροσκαφών που εδρεύουν στο «Tito Minniti» σε δύο. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ιρλανδικής εταιρείας,…

Ryanair punta a raddoppiare presenza in aeroporto Reggio ma conferma impegno su altri scali

Ryanair mira a raddoppiare la propria presenza presso l’aeroporto di Reggio Calabria, aumentando a due il numero di velivoli basati presso il ‘Tito Minniti’. Lo ha annunciato oggi durante una conferenza stampa il CEO della compagnia irlandese, Eddie Wilson, il quale ha dichiarato di essere “letteralmente innamorato di Reggio e della Calabria”. All’incontro con i media, tenutosi presso il ‘Tito Minniti’, erano presenti anche il Presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e il CEO di Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, Marco Francini. Wilson ha elogiato tutto il personale aeroportuale del gruppo “per il loro instancabile lavoro e dedizione”, apprezzando la scelta coraggiosa “del Presidente Occhiuto, che ha contribuito al raggiungimento di questo risultato, rilanciando la Sacal”. Il CEO di Ryanair ha parlato di un “entusiasmo palpabile, come confermato da alcuni operatori turistici e dagli articoli di stampa”, accogliendo favorevolmente la richiesta del presidente della Regione riguardante la riduzione della tassa comunale aeroportuale. “Non appena verrà revocata”, ha dichiarato Eddie Wilson, “risponderemo con un volo giornaliero per Milano”.

Occhiuto (Περιφερ. Καλ.), ο νέος σταθμός επιβίβασης του αεροδρομίου της Lamezia Terme έτοιμος μέχρι τον Ιούνιο

 Στο περιθώριο της ενδιάμεσης συνέντευξης Τύπου, ο Περιφερειάρχης Καλαβρίας Roberto Occhiuto και ο μοναδικός διευθυντής της Sacal, της εταιρείας διαχείρισης των αεροδρομίων της Καλαβρίας, Marco Franchini, πραγματοποίησαν επιθεώρηση του εργοταξίου για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό της περιοχής επιβίβασης του αεροδρομίου της Lamezia Terme. Το έργο θα ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Ιούνιο και με επένδυση λίγο πάνω από 5.000.000€ και θα χρηματοδοτηθεί με τη Σύμβαση Θεσμικής Ανάπτυξης “Cis Calabria”.

Occhiuto, entro giugno la nuova area imbarchi dell’aeroporto di Lamezia Terme

Lamezia Terme- A margine della conferenza stampa di metà mandato, il presidente della Regione Roberto Occhiuto e l’amministratore unico di Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi, Marco Franchini, hanno fatto un sopralluogo nel cantiere per l’ampliamento e ammodernamento dell’area imbarchi dell’aeroporto di Lamezia Terme. Opera che sarà completata entro giugno prossimo e con un investimento che ammonta a poco più di cinque milioni di euro e che sarà finanziata con il Contratto istituzionale di sviluppo “Cis Calabria”.

Περιφερειάρχης Occhiuto: Occhiuto: “Στην Καλαβρία όλα πρέπει να γίνουν από την αρχή»

«Ας το παραδεχτούμε: εδώ πρέπει να ξανακάνουμε τα πάντα και ξανακάνουμε τα πάντα». Αυτό δήλωσε ο Περιφερειάρχης Καλαβρίας Roberto Occhiuto σε ανάρτησή του στη σελίδα του στο Facebook. «Σχετικά με την υγεία – προσθέτει ο Occhiuto, αγγίζοντας τα κύρια θέματα της ημερήσιας διάταξης στην Καλαβρία – λίγα ή τίποτα δεν λειτουργεί. Οι υποδομές είναι ανεπαρκείς και πολλές από αυτές πρέπει να κατασκευαστούν. Ο τουρισμός πρέπει να λειτουργεί με την ταχύτητα του φωτός. Η εργασία πρέπει να δημιουργηθεί και να αναζωογονηθεί έτσι ώστε οι νέοι μας να μην το σκάσουν.

Occhiuto: “in Calabria tutto da rifare, e noi lo stiamo rifacendo”

“Parliamoci chiaro: qui c’è da rifare tutto, e tutto stiamo rifacendo”. Così il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto in un post sulla sua pagina facebook. “Sulla sanità – aggiunge Occhiuto toccando i principali temi all’ordine del giorno in Calabria – funziona poco o nulla. Le infrastrutture sono insufficienti, e tante ne vanno realizzate. Il turismo deve correre alla velocità della luce. Il lavoro deve generarsi e rigenerarsi per non far scappare i nostri ragazzi.