Νάπολη

Oceanus Bike Tour: υγεία, περιβάλλον, έξυπνη κινητικότητα και μεγάλη επιθυμία για ζωή στο ύπαιθρο

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η ποδηλατική διαδρομή από τη Νάπολη στο Λορέτο που διοργάνωσε η ΜΚΟ Oceanus του Fabio Siniscalchi από τις 23 έως 27 Σεπτεμβρίου. Το παρόν στην αθλητική εκδήλωση έδωσε από την Ελλάδα η Ένωση Συντακτών Εφημερίδων και…

Εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης με τη φροντίδας της Oceanus

«Βρισκόμαστε μόλις λίγες μέρες πριν από την έναρξη του ITALY Bike Tour 2022. Τα ποδήλατα είναι έτοιμα ή σχεδόν έτοιμα, μερικές μικρές λεπτομέρειες εξακολουθούν να λείπουν πριν πιέσετε τα πετάλια και φέρετε ένα ισχυρό μήνυμα στα 1200 χλμ δρόμου, συναντήσεις…

Campagna di sensibilizzazione ed educazione ambientale a cura di Oceanus

“Siamo a pochi giorni dalla partenza di ITALY Bike Tour 2022. Le bici sono pronte o quasi, manca ancora qualche piccolo dettaglio prima di spingere sui pedali e portare un messaggio forte lungo i 1200km di strada, incontri e paesaggi…

Napoli Greca, il professore Marco Mellace presenta “Mamma Napoli” (vid.)

Dopo la prima ricostruzione 3d della storia di Neapolis, Napoli al tempo degli antichi greci del 2019 che attirò l’attenzione dei mezzi di comunicazione, l’educatore e docente Marco Mellace docente di Roma, torna su Napoli, realizzando un video presente sul suo canale…

130 χρόνια της ναπολετάνικης εφημερίδας Il Mattino

Η ιστορική εφημερίδα Il Mattino γιορτάζει τα πρώτα 130 χρόνια της. Αυτό μας φαίνεται μια ευκαιρία για μια πολύ σύντομη ανασκόπηση ενός κομματιού αυτής της μακρόχρονης ιστορίας του λεγόμενου μεριδιοναλισμού (meridionalismo) που, ξεκινώντας από το 1892, την ημερομηνία ίδρυσης της…

130 anni de Il Mattino

  Lo storico quotidiano Il Mattino, festeggia i suoi primi 130 anni. Ci pare questa l’occasione per una brevissima considerazione su un pezzo di quella lunga storia del cosiddetto meridionalismo che partendo dal 1892, data della fondazione del giornale da…

Destinare il 5X1000 all’Associazione “I Sedili di Napoli” gratis

Scegliete di destinare il vostro 5 X 1000 senza alcuna spesa per voi all’Associazione “I Sedili di Napoli” – Onlus, indicando nella vostra Dichiarazione dei Redditi (cud. 730, unico) il codice fiscale: 95210260634. Nella vostra Dichariazione  dei Redditi voi avete…

Presentazione di studio a Torre Annunziata sullo sviluppo culturale locale

Sabato, 28 Maggio, nella cripta della chiesa dello Spirito Santo in Torre Annunziata, alle 19:00, si svolgerà il convegno “An antiquarium for Torre Annunziata. The artifacts of Oplontis”. Si trata dei studi e visioni accademiche per un sviluppo locale culturale,…

Sui “sentieri” della Napoletanità

A sabato, 21 di maggio, si organizzerà una passeggiata con Davide Brandi e gli amici dell Associazione i Lazzari nella terra dei lazzari di Montesanto a piazza Carità, Napoli/Neapolis. Descrizione dettagliata sulla foto: Prenotate la vostra partezipazione. Numero dei posti…

Inviate lettere alla divisione trasporti di Trenitalia ed Italo

  Inviate lettere alla divisione trasporti di Trenitalia ed Italo   Proposti nuovi collegamenti veloci per Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia e Campania. La rivalutazione del trasporto su ferro è uno dei cambiamenti a cui siamo approdati dopo il periodo di…