ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Πρόταση για ακτοπλοϊκή σύνδεση Ηγουμενίτσας – Κρότωνα

Η ακτοπλοϊκή σύνδεση Ηγουμενίτσας – Κρότωνα θα αποτελούσε ένα έργο εξαιρετικά υψίστης σημασίας προκειμένου για τη διασύνδεση των δυο ακτών του Ιονίου.  Η Ηγουμενίτσα, όντας η πύλη της Ελλάδας στην Ευρώπη θα επωφελούνταν τα μέγιστα από τη διασύνδεση της με…

Διαδρομή Παλέρμο-Κατάνη, Anas: ολοκληρώθηκε η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μεταξύ Agira και Dittaino

Από σήμερα, λοιπόν, εξαλείφεται η αμφίδρομη κυκλοφορία από το χιλιομετρικό σημείο 139.200 έως το 141.100, για 1,9 χλμ, με την αποκατάσταση της κανονικής κυκλοφορίας με ξεχωριστά οδοστρώματα.   Σήμερα το απόγευμα, κατά μήκος του οδοστρώματος με κατεύθυνση προς το Παλέρμο…

Itinerario Palermo-Catania, Anas: ultimata la realizzazione di un muro di contenimento tra Agira e Dittaino

  Da oggi, quindi, viene meno il doppio senso di circolazione in essere dal km 139,200 al km 141,100, per 1,9 km, con il ripristino della normale circolazione a carreggiate separate.   Questo pomeriggio, lungo la carreggiata in direzione Palermo…

Η ανάπλαση της προκυμαίας του Santo Spirito (Μπάρι), από σήμερα ξεκινούν οι εργασίες: «Ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρόνο, θα προστατεύσουμε αρχικά τους εμπόρους και τους κατοίκους»

Το έργο, ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, που χρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό ταμείο Pon, θα περιλαμβάνει έναν νέο ποδηλατόδρομο, τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, νέους χώρους στάθμευσης – ακόμη και κατά τη διάρκεια του εργοταξίου – έπιπλα, δέντρα και το αποχετευτικό σύστημα….

Riqualificazione lungomare Santo Spirito, da domani lavori al via: “Completato entro un anno, salvaguarderemo inizialmente commercianti e residenti”

  Il progetto da 5 milioni di euro, finanziato dal bando Pon, vedrà una nuova pista ciclabile, l’ampliamento dei marciapiedi, nuovi parcheggi – anche durante il cantiere – arredi, alberature e l’impianto di fogna bianca. L’assessore Galasso racconta il cronoprogramma….

Το εργοτάξιο για το σταθμό της Baia ξεκινά και πάλι: ο De Luca παρών

Μετά την παύση για δικαστικές διαμάχες, οι εργασίες συνεχίζονται. Μετά το οριστικό κλείσιμο της δικαστικής διαμάχης μεταξύ του έκτακτου επιτρόπου της κυβέρνησης και του παραχωρησιούχου των έργων, ο Ente Autonomo Volturno (EAV srl/Αυτόνομος Οργανισμός Volturno) θα εγκαινιάσει σήμερα στις 10…

Riparte il cantiere per la stazione di Baia: presente De Luca

Dopo lo stop per il contenzioso, riprendono i lavori. Aseguito della definitiva chiusura del contenzioso giudiziario tra il commissario straordinario di governo e la ditta concessionaria dei lavori, l’Ente Autonomo Volturno inaugurerà oggi alle 10 la riapertura del cantiere della…

Βροχή επενδύσεων για τη Gioia Tauro, ψίχουλα για τον Κρότωνα και το Corigliano-Rossano

Εγκρίθηκε το Τριετές Επιχειρησιακό Σχέδιο και ο προβλεπόμενος Π/Υ των Λιμενικών Αρχών του Τυρρηνικού και Ιόνιου Πελάγους. Περνάει η συνηθισμένη νοοτροπία που έχει μολυνθεί από έναν μυελώδη συγκεντρωτισμό. Με τη συνηθισμένη λογική των δυο μέτρων και των δυο σταθμών, εγκρίθηκε…

Pioggia di investimenti a Gioia Tauro, Molliche per Crotone e Corigliano-Rossano

Approvato il Piano Operativo Triennale e il bilancio di previsione dell’autorità di Bacino dei mari Tirreno Meridionale e Jonio. Vince la solita mentalità infestata ed inficiata da un centralismo midollare. Con la solita logica dei due pesi e due misure,…