ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών: Δελτίο τύπου UANM – Accademia Napoletana

 

Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς 2021 και Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών

Δελτίο τύπου UANM – Accademia Napoletana

 

Αυτό το δελτίο Τύπου δημοσιεύεται επί τη ευκαιρία των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2021 και της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών (European Day of Languages – EDL), η οποία τελευταία πρωτοβουλία γεννήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης το 2001 από κοινού με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον εορτασμό της γλωσσικής πολυμορφίας στην Ευρώπη και την προώθηση της εκμάθησης γλωσσών.

Α) Λαμβάνοντας υπόψη ότι το φετινό θέμα των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχει ως στόχο να αποτελέσει προβληματισμό σχετικά με τη συμμετοχή στην πολιτιστική κληρονομιά που επεκτείνεται σε όλους τους πολίτες, συμπεριλαμβανομένων όλων των ηλικιακών ομάδων, των εθνοτικών ομάδων, των μειονοτήτων που βρίσκονται στην επικράτεια και των ατόμων με αναπηρία·

Β) Λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας από τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών είναι η αύξηση της πολυγλωσσίας και της διαπολιτισμικής κατανόησης καθώς και η προώθηση της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας της Ευρώπης· η ενθάρρυνση της διά βίου εκμάθησης γλωσσών μέσα και έξω από το σχολείο·

Γ) Λαμβάνοντας υπόψη ότι η UNESCO καθιερώνει την ευάλωτη θέση του ναπολιτάνικης ιδιώματος·

Δ) Επισημαίνοντας ότι μεταξύ των κύριων κοινωνικών σκοπών της UANM βρίσκεται η αντιμετώπιση και η πρόληψη οποιασδήποτε μορφής κοινωνικοπολιτισμικών διακρίσεων και, μεταξύ άλλων, στη γλώσσα, εντός και εκτός αθλητικών εκδηλώσεων·

Ε) Σημειωτέον ότι σκοπός της κοινωνικο-γλωσσικής επιστημονικής ομάδας, «Accademia Napoletana» (Ναπολιτάνικης Ακαδημίας), υπό την προεδρία του Δρ Verde Massimiliano, είναι η προώθηση και προστασία της κοινωνικής και πολιτιστικής αξιοπρέπειας των ναπολιτάνων ομιλητών (Napulitano) πρωτίστως των παιδιών και των γυναικών, ιδίως σε συνθήκες κοινωνικής περιθωριοποίησης, κυρίως σύμφωνα με τη Σύμβαση για την προστασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 2.11.1989 και κυρώθηκε από την Ιταλία στις 27.05.1991 με το Ν.176/27.05.1991· τη Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και τη Σύμβαση για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας που εγκρίθηκε στην Κωνσταντινούπολη από το Συμβούλιο της Ευρώπης στις 11.05.2011 (Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης), η οποία κυρώθηκε αντίστοιχα με το Ν.132/14.05.1985 και Ν.77/27.06.2013, τη διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων που κυρώθηκε από το Ιταλικό Κράτος στις 05.01.1976 και ισχύει από τις 04.02.1976 και η οποία απαιτεί από τα συμβαλλόμενα κράτη να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να απαγορεύουν και να εξαλείφουν τις φυλετικές διακρίσεις σε όλες τις μορφές τους, διασφαλίζοντας το δικαίωμα όλων, χωρίς διάκριση εθνοτικής καταγωγής, στην ισότητα ενώπιον του νόμου, ιδίως για την άσκηση κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων· τη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της παιδείας, του πολιτισμού και της πληροφόρησης, προκειμένου να καταπολεμηθεί η προκατάληψη που οδηγεί σε φυλετικές διακρίσεις και να προωθηθεί η κατανόηση, η ανοχή και η φιλία μεταξύ των εθνοτικών ομάδων·

ΣΤ) Υπενθυμίζοντας τόσο τις διεθνείς δραστηριότητες όσο και αυτές στην Ιταλία, επίσης, ως συνομιλητή της UNESCO για το Διεθνές Έτος Αυτόχθονων Γλωσσών και τις πολυάριθμες διακοινώσεις του προαναφερθέντος Δρ. Verde στις ευρωπαϊκές, διεθνείς εν γένει και ιταλικές αρχές, η τελευταία εκ των οποίων στις 21.02 του τρέχοντος έτους, προς τις αρχές που είναι αρμόδιες για την ενίσχυση της ναπολιτάνικης γλωσσικής κληρονομιάς της περιφέρειας της Καμπανίας, επ’ ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας μητρικής γλώσσας 2021, επιστολή που κοινοποιήθηκε με τη μορφή και το περιεχόμενο από την UANM, από ακαδημαϊκές αρχές, δασκάλους, φιλολόγους, κοινωνιολόγους, ιταλούς και μη ιταλούς νομικούς, καταγγέλλοντας τις σημερινές συνθήκες αναπηρίας και πολιτισμικών και κοινωνικο-γλωσσικών διακρίσεων εις βάρος των ναπολιτάνων ομιλητών, η οποία επιστολή μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει καμία απάντηση από τις προαναφερθείσες περιφερειακές αρχές·

Ζ) Υπογραμμίζοντας την απουσία γενικών και ευρέως διαδεδομένων δημόσιων μέτρων για την προστασία και την προώθηση στο ιταλικό σχολικό σύστημα, τουλάχιστον στη Νάπολη και τη μητροπολιτική πόλη της Νάπολης, τη διδασκαλία της ναπολιτάνικης γλώσσας και της πολιτιστικής κληρονομιάς της, παρά την ύπαρξη μιας μεθόδου ευρωπαϊκού επιπέδου – QCER – διεθνώς αναγνωρισμένης, σχεδιασμένης και υιοθετημένης από τον Πρόεδρο Verde μέσω μαθημάτων και έργων ευρωπαϊκού τύπου στη Νάπολη και το εξωτερικό·

Η) Θεωρώντας μη ανεκτή την άμεση και έμμεση διάχυση, μέσω των ΜΜΕ και των εμπορικών, εκδοτικών και διαφημιστικών παραγωγών, διαφόρων ειδών, λομπροζιανών και διαστρεβλωτικών στερεοτύπων και υπαινιγμών, καθώς και τη διάκριση της ναπολιτάνικης κοινωνικο-γλωσσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των Ναπολιτάνων και Καμπανών πολιτών, ιδίως, αλλά όχι μόνο, κατά των γυναικών και στην κοινωνική τους λειτουργία ως μητέρων καθώς και των παιδιών που αποτελούν την πηγή και τα θέματα αυτής της κληρονομιάς, καθώς και των σχετικών μεταναστευτικών κοινοτήτων και εξαπλώνονται στην Ιταλία και το εξωτερικό, καταστάσεις που καταγγέλλονται επίσης στην επιστολή που εστάλη στις προαναφερθείσες περιφερειακές αρχές στις 21.02 του τρέχοντος έτους (γεγονότα που αποτελούν παράδειγμα και, κυρίως, τα πρόσφατα ρατσιτσικού χαρακτήρα συνθήματα στον ποδοσφαιρικό αγώνα της Serie A, UdineseNapoli), που ποτέ δεν τιμωρήθηκαν επαρκώς από τις αρμόδιες αρχές, πόσο μάλλον με την υιοθέτηση προληπτικών, κατασταλτικών και παιδαγωγικών δράσεων·

I) Επισημαίνοντας για τους ανωτέρω λόγους, την περιορισμένη ή απούσα πρόσβαση των παιδιών της ναπολιτάνικης μητρικής γλώσσας στη γνώση και την κατανόηση της κοινωνικής αξίας και αξιοπρέπειας, της δικής τους και αυθεντικής ιστορικής-πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία συνιστά προσβολή του δικαιώματος ίσης συμμετοχής σε πολιτιστικές δραστηριότητες η οποία εγκρίθηκε από τη Διεθνή Σύμβαση για την εξάλειψη όλων των μορφών φυλετικών διακρίσεων που κυρώθηκε από το Ιταλικό Κράτος στις 05.01.976 και ισχύει από τις 04.02.1976·

Η UANM και η Ναπολιτάνικη Ακαδημία, για όλα όσα έχουν αναφερθεί παραπάνω, επαναλαμβάνουν στις αρμόδιες δημόσιες αρχές, καταρχάς, στην Τεχνική-Επιστημονική Επιτροπή για την διαφύλαξη και προστασία της ναπολιτάνικης γλωσσικής κληρονομιάς, υπό την προεδρία του Δρ Maurizio De Giovanni, με την παρούσα ανακοίνωση, την επείγουσα ανάγκη για κατάλληλες απαντήσεις και προκειμένου να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που αφορά στη ναπολιτάνικη κοινότητα μητρικών γλωσσών στην Ιταλία και το εξωτερικό· θεωρείται αποτρόπαιη και σε αντίθεση με τις αρχές που κατοχυρώνονται στις προαναφερθείσες Συμβάσεις ενώ αυτές υπενθυμίζεται από την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών και τις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

 

Accademia Napoletana                                                                                                                                                                                           UANM

  Massimiliano Verde                                                                                                                                                                               Unione Azzurra Nel Mondo

 

Νάπολη, 25.09.2021

 

UANM (Unione Azzurra Nel Mondo): ΠΜΕ (Παγκόσμια Μπλε Ένωση)

 

 

Πηγή: https://unioneazzurranelmondo.wordpress.com/2021/09/25/comunicato-congiunto-uanm-accademia-napoletana/?fbclid=IwAR3e2typ8JsD4WnIBr7Dz6Ydax-r7_I2tjqfa4Fx1sTQDVzbaf9H3qnSO8g

 

LEAVE A RESPONSE

Your email address will not be published. Required fields are marked *